Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
crop
/krɔp/
Jump to user comments
danh từ
 • vụ, mùa; thu hoạch của một vụ
  • potato crop
   vụ khoai
 • (số nhiều) cây trồng
  • technical (industrial) crops
   cây công nghiệp
 • cụm, nhom, loạt, tập
  • a crop of questions
   một loạt câu hỏi
  • a crop of bills
   tập hoá đơn
 • (động vật học) diều (chim)
 • tay cầm (của roi da)
 • sự cắt tóc ngắn
  • to have a close crop
   cắt tóc ngắn quá
 • bộ da thuộc
 • đoạn cắt bỏ đầu, khúc cắt bỏ đầu
 • thịt bả vai (bò ngựa)
IDIOMS
 • neck and crop
  • toàn bộ, toàn thể
 • land in crop; land under crop
  • đất đang được trồng trọt cày cấy
 • land out of crop
  • đất bỏ hoá
ngoại động từ
 • gặm (cỏ)
 • gặt; hái
 • gieo, trồng (ruộng đất)
  • to crop a land with potatoes
   trồng khoai một thửa ruộng
 • xén, hớt, cắt ngắn (tai, đuôi, tóc, mép sách, hàng rào...)
nội động từ
 • thu hoạch
  • the beans crop ped well this year
   năm nay đậu thu hoạch tốt
IDIOMS
 • to crop out (forth)
  • trồi lên
 • to crop up
  • nảy ra, hiểu ra, nổi lên bất ngờ (khó khăn, vấn đề...)
Related search result for "crop"
Comments and discussion on the word "crop"