Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
helm
/helm/
Jump to user comments
danh từ
 • đám mây tụ trên đỉnh núi (lúc có động bão) ((cũng) helm cloud)
 • (từ cổ,nghĩa cổ) (như) helmet
 • tay bánh lái, bánh lái (tàu thuỷ); khoang bánh lái
  • down [with the] helm
   lái con tàu đi theo dưới gió
  • up [with the] helm
   lái con tàu đi theo chiều gió
 • sự chỉ huy, sự điều khiển, sự lânh đạo; chính phủ
  • to take the helm
   nắm quyền chỉ huy, nắm quyền lânh đạo
  • to be at the helm
   cầm lái; đứng mũi chịu sào, ở cương vị chỉ huy
  • the helm of state
   chính phủ
ngoại động từ
 • lái (con tàu)
 • chỉ huy, dẫn dắt, điều khiển, lânh đạo
Related search result for "helm"
Comments and discussion on the word "helm"