Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
how
/hau/
Jump to user comments
phó từ
 • thế nào, như thế nào; sao, ra sao, làm sao
  • he doesn't know how to behave
   hắn không biết xử sự thế nào
  • how comes it? how is it?
   sao, sự thể ra sao? sao lại ra như vậy?
  • how now?
   sao, thế là thế nào?
  • how so?
   sao lại như thế được?
  • how is it that...?
   làm sao mà...?, làm thế nào mà...?
 • bao nhiêu; giá bao nhiêu
  • how old is he?
   hắn bao nhiêu tuổi?
  • how much (many)?
   bao nhiêu?
  • how long?
   dài bao nhiêu? bao lâu?
  • how are eggs today?
   hôm nay trứng giá bao nhiêu?
 • làm sao, biết bao, xiếc bao, biết bao nhiêu, sao mà... đến thế
  • how beautiful!
   sao mà đẹp thế! thật là đẹp biết bao!
 • rằng, là
  • he told us how he had got a job
   anh a nói với chúng tôi rằng anh ta đã kiếm được một công việc làm
 • như, theo cái cách
  • do it how you can
   anh làm việc đó như anh có thể; hây làm việc đó theo như cái cách mà anh có thể làm được
IDIOMS
 • and how!
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng), ((thường)(mỉa mai)) sao, mà có hơn thế nhiều nữa chứ!
 • here's how!
  • (xem) here
 • how are you!
 • how do you do!
 • how d'ye do?
  • anh có khoẻ không (câu hỏi thăm khi gặp nhau)
 • how the deuce (devil, dickens)...
 • how on earth...
  • quái quỷ thế nào mà..., làm thế quái nào mà...
 • how is that for high (queer, a surprise)?
  • sao mà lạ thế?, sao mà lại kỳ quái thế?
 • how much?
  • (từ lóng) cái quái gì?, cái đếch gì?
   • he plays the saxtuba - Plays the how much?
    nó biết thổi kèn xactuba biết thổi cái đếch gì
danh từ
 • cách làm, phương pháp làm
  • the how of it
   cách làm cái đó
Related search result for "how"
Comments and discussion on the word "how"