Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
hug
/hʌg/
Jump to user comments
danh từ
 • cái ôm chặt
 • (thể dục,thể thao) miếng ghì chặt (đánh vật)
ngoại động từ
 • ôm, ôm chặt
 • ghì chặt bằng hai chân trước (gấu)
 • ôm ấp, ưa thích, bám chặt
  • to hug an idea
   ôm ấp một ý kiến, bám lấy một ý kiến
  • to hug oneself over something
   thích thú một cái gì
 • đi sát
  • the ship hugged the coast
   tàu thuỷ đi sát bờ biển
 • (+ on, for) to hug oneself tự hài lòng (về...), tự khen mình (về...)
Related words
Related search result for "hug"
Comments and discussion on the word "hug"