Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
incline
/in'klain/
Jump to user comments
danh từ
 • mặt nghiêng
 • chỗ dốc, con đường dốc
ngoại động từ, (thường), dạng bị động
 • khiến cho sãn sàng, khiến cho có ý thiên về, khiến cho có khuynh hướng, khiến cho có chiều hướng
  • this result will incline them to try again
   kết quả đó khiến cho họ có ý muốn thử lại một lần nữa
  • to be inclined to believe that...
   có ý tin là...
  • to be inclined to lazy
   có khuynh hướng muốn lười
nội động từ
 • có ý sãn sàng, có ý thích, có ý thiên về, có khuynh hướng, có chiều hướng
  • I incline to believe...
   tôi sãn sàng tin là..., tôi có ý tin là...
  • to incline to obesity
   có chiều hướng béo phị ra
 • nghiêng đi, xiên đi
 • nghiêng mình, cúi đầu
Related words
Related search result for "incline"
Comments and discussion on the word "incline"