Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
tend
/tend/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • trông nom, săn sóc, chăm sóc, chăm nom, giữ gìn
  • to tend a patient
   chăm sóc người bệnh
  • to tend a garden
   chăm nom khu vườn
  • to tend a machine
   trông nom giữ gìn máy móc
nội động từ
 • (+ on, upon) theo, theo hầu, hầu hạ, phục vụ
  • to tend upon someone
   phục vụ ai
 • quay về, xoay về, hướng về, đi về
 • hướng tới, nhắm tới
  • all their efforts tend to the same object
   tất cả những cố gắng của chúng đều cùng nhằm tới một mục đích
 • có khuynh hướng
Related words
Related search result for "tend"
Comments and discussion on the word "tend"