Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
side
/said/
Jump to user comments
danh từ
 • mặt, bên
  • a cube has six sides
   hình khối có sáu mặt
  • two sides of house
   hai bên cạnh nhà
  • two sides of sheet of paper
   hai mặt của tờ giấy
  • the right side of cloth
   mặt phải của vải
  • the seamy side of life
   mặt trái của cuộc đời
 • (toán học) bề, cạnh
  • opposite sides of a parallelogram
   hai cạnh đối nhau của một hình bình hành
 • triền núi; bìa rừng
 • sườn, lườn
  • side of mutton
   sườn cừu
  • to fight side by side
   sát cánh chiến đấu
 • phía, bên
  • the right side
   phía bên phải
  • the debit side
   bên nợ
  • the credit side
   bên có
 • phần bên cạnh, phần phụ
  • side of road
   bên cạnh đường
 • khía cạnh
  • to study all sides of the question
   nghiên cứu mọi khía cạnh của vấn đề
 • phe, phái, phía
  • to take sides with somebody; to take the sides of somebody
   về phe với ai
  • justice is on our side
   chúng ta có chính nghĩa
  • there is much to be said on both sides
   cả hai phe đều có nhiều vấn đề cần nói
  • the winning side
   phe thắng
 • bên (nội, ngoại)
  • on the maternal side
   bên ngoại
IDIOMS
 • born on the wrong side of the blanket
  • (xem) blanket
 • to be on the right side of forty
  • dưới bốn mươi tuổi
 • to be on the wrong side of forty
  • trên bốn mươi tuổi
 • to be on this side of grave
  • hãy còn sống
 • to be on the wrong side of the door
  • bị nhốt ở ngoài
 • to look on the bright side of everything
  • lạc quan
 • to put on side
  • lên mặt, làm bộ làm tịch
 • prices are on the high side
  • giá vẫn cao
 • to shake one's side
  • cười vỡ bụng
nội động từ
 • (+ with) đứng về phe, đứng về phía; ủng hộ
Related words
Related search result for "side"
Comments and discussion on the word "side"