Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
index
/'indeks/
Jump to user comments
danh từ, số nhiều indexes, indeces
 • ngón tay trỏ ((cũng) index finger)
 • chỉ số; sự biểu thị
 • kim (trên đồng hồ đo...)
 • bảng mục lục (các đề mục cuối sách); bản liệt kê
  • a library index
   bản liệt kê của thư viện
 • (tôn giáo) bản liệt kê các loại sách bị giáo hội cấm
  • to put a book on the index
   cấm lưu hành một cuốn sách
 • (toán học) số mũ
 • (ngành in) dấu chỉ
 • nguyên tắc chỉ đạo
ngoại động từ
 • bảng mục lục cho (sách); ghi vào bản mục lục ((thường) động tính từ quá khứ)
 • cấm lưu hành (một cuốn sách...)
 • chỉ rõ, là dấu hiệu của
Related search result for "index"
Comments and discussion on the word "index"