Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
power
/'pauə/
Jump to user comments
danh từ
 • khả năng, tài năng, năng lực
  • I will help you to the utmost of my power
   tôi sẽ giúp anh với tất cả khả năng (quyền hạn) của tôi!
  • it's beyond my power
   cái đó vượt quá khả năng (quyền hạn) của tôi!
  • as far as lies within my power
   chừng nào trong phạm vi khả năng (quyền hạn) của tôi!
  • a man of varied powers
   người có nhiều tài năng
  • mental powers
   năng lực trí tuệ
  • a remarkable power of speech
   tài ăn nói đặc biệt
 • sức, lực, sức mạnh
  • an attractive power
   sức thu hút, sức hấp dẫn
  • the power of one's arm
   sức mạnh của cánh tay
 • quyền, chính quyền, quyền hạn, quyền lực, quyền thế, thế lực, uy quyền
  • supreme power
   quyền tối cao
  • the executive power
   quyền hành pháp
  • to come into power
   nắm chính quyền
  • the party in power
   đảng cầm quyền
  • to have somebody is one's power
   nắm ai dưới quyền
  • to have no power over...
   không có quyền đối với...
  • power of attorney
   quyền uỷ nhiệm
 • người quyền thế, người cầm quyền; cơ quan có quyền lực
  • the power s that be
   các nhà cầm quyền
  • the press has become a power in the state
   báo chí trở thành một cơ quan có quyền lực của nhà nước
 • trời, thánh thần
  • merciful powers!
   thánh thần lượng cả bao dung!, thánh thần từ bi hỉ xả!
 • cường quốc
  • the big powers
   các cường quốc lớn
  • the European powers
   những cường quốc châu Âu
 • (kỹ thuật); (vật lý) lực; công suất, năng suất; năng lượng
  • absorption power
   năng xuất hút thu
  • electric power
   điện năng
  • atomoc power
   năng lượng nguyên tử; cường quốc nguyên tử
 • (toán học) luỹ thừa
 • (vật lý) số phóng to (kính hiển vi...)
 • (thông tục) số lượng lớn, nhiều
  • to have a power of work to do
   có nhiều việc phải làm
  • a power of money
   nhiều tiền
IDIOMS
 • the mechanical powers
  • máy đơn giản
 • more power to your elbow!
  • cố lên nữa nào!
ngoại động từ
 • cung cấp lực (cho máy...)
Related search result for "power"
Comments and discussion on the word "power"