Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
first
/fə:st/
Jump to user comments
danh từ
 • thứ nhất
 • đầu tiên; quan trọng nhất; cơ bản
  • first principles
   nguyên tắc cơ bản
IDIOMS
 • at first hand
  • trực tiếp
 • at first sight
  • từ ban đầu, từ cái nhìn ban đầu
   • love at first sight
    tình yêu từ buổi đầu gặp nhau
  • thoạt nhìn ((cũng) at first view)
 • at first view
  • thoạt nhìn
   • at first view, the problem seems easy
    thoạt nhìn vấn đề như để giải quyết
 • at the first blush
  • (xem) blush
 • at the first go-off
  • mới đầu
 • to climb in first speed
  • sang số 1
 • to do something first thing
  • (thông tục) làm việc gì trước tiên
 • to fall head first
  • ngã lộn đầu xuống
phó từ
 • trước tiên, trước hết
 • trước
  • must get this done first
   phải làm việc này trước
 • đầu tiên, lần đầu
  • where did you see him first?
   lần đầu anh gặp cậu ấy ở đâu?
 • thà
  • he'd die first before betraying his cause
   anh ấy thà chết chứ không thể phản lại sự nghiệp của mình
IDIOMS
 • first and foremost
  • đầu tiên và trước hết
 • first and last
  • nói chung
 • first come first served
  • (xem) come
 • first of all
  • trước hết
 • first off
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trước hết
 • first or last
  • chẳng chóng thì chày
danh từ
 • người đầu tiên, người thứ nhất; vật đầu tiên, vật thứ nhất
  • the first in arrive was Mr X
   người đến đầu tiên là ông X
 • ngày mùng một
  • the first of January
   ngày mùng một tháng Giêng
 • buổi đầu, lúc đầu
  • at first
   đầu tiên, trước hết
  • from the first
   từ lúc ban đầu
  • from first to lasi
   từ đầu đến cuối
 • (số nhiều) hàng loại đặc biệt (bơ, bột)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (kỹ thuật) số một (máy nổ...)
IDIOMS
 • the First
  • ngày mồng một tháng chín (mở đầu mùa săn gà gô)
Related search result for "first"
Comments and discussion on the word "first"