Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
opening
/'oupniɳ/
Jump to user comments
danh từ
 • khe hở, lỗ
 • sự mở, sự bắt đầu, sự khai mạc; phần đầu
 • những nước đi đầu (đánh cờ)
 • cơ hội, dịp tốt, hoàn cảnh thuận lợi
 • việc chưa có người làm, chức vị chưa có người giao, chân khuyết
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chỗ rừng thưa
 • (điện học); (rađiô) sự cắt mạch
tính từ
 • bắt đầu, mở đầu, khai mạc
  • opening ceremony
   lễ khai mạc
  • opening speech
   bài diễn văn khai mạc
  • the opening day of the exhibition
   ngày khai mạc cuộc triển lãm
Related search result for "opening"
Comments and discussion on the word "opening"