Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
interference
/,intə'fiərəns/
Jump to user comments
danh từ
  • sự gây trở ngại, sự quấy rầy; điều gây trở ngại
  • sự can thiệp, sự xen vào, sự dính vào
  • (vật lý) sự giao thoa
  • (raddiô) sự nhiễu
  • sự đá chân nọ vào chân kia (ngựa)
  • (thể dục,thể thao) sự chặn trái phép; sự cản đối phương cho đồng đội dắt bóng lên; sự phạt việc chặn trái phép
  • sự chạm vào nhau, sự đụng vào nhau; sự đối lập với nhau
Related search result for "interference"
Comments and discussion on the word "interference"