Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
hitch
/hitʃ/
Jump to user comments
danh từ
 • cái giật mạnh bất ngờ, cái đẩy mạnh bất ngờ, cái kéo mạnh bất ngờ
 • (hàng hải) nút thòng lọng, nút dây
 • sự ngưng tạm thời; sự bế tắc tạm thời; sự vướng mắc, sự khó khăn, sự cản trở
  • everything went off without a hitch
   mọi việc đề trôi chảy không có gì vướng mắc
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bước đi cà nhắc, bước đi tập tễnh
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cuốc đi xe boóng, cuốc đi nhờ xe
 • (quân sự), (từ lóng) thời gian đăng ký tòng quân
ngoại động từ
 • giật mình, kéo mạnh; (+ up) giật lên, kéo mạnh lên
  • to hitch (up) one's trousers
   kéo quần lên
 • buộc vào, buộc móc vào, buộc thòng lọng, buộc vòng vào
  • to hitch a horse to a fence
   buộc ngựa vào hàng rào
 • cố lồng (một ý gì...) vào (câu chuyện)
nội động từ
 • chạy giật lên
 • bị buộc vào, bị buộc móc vào, bị buộc thòng lọng
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đi cà nhắc, đi tập tễnh
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) (+ together) ăn ý với nhau; ăn cánh với nhau
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) lấy vợ, cưới vợ
Related search result for "hitch"
Comments and discussion on the word "hitch"