Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
invalid
/'invəli:d/
Jump to user comments
danh từ
 • người bệnh tật, người tàn tật, người tàn phế
tính từ
 • bệnh tật, tàn tật, tàn phế
 • cho người bệnh tật, cho người tàn tật, cho người tàn phế; (thuộc) người bệnh tật, (thuộc) người tàn tật, (thuộc) người tàn phế
  • an invalid home
   nơi an dưỡng cho những người tàn tật
tính từ
 • không có hiệu lực
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) không có căn cứ
  • invalid arguments
   những lý lẽ không có căn cứ
 • (toán học) vô hiệu
ngoại động từ, (thường) động tính từ quá khứ
 • làm cho không đủ năng lực vì bệnh tật
 • đối đãi như một kẻ tàn phế
 • cho giải ngũ vì tàn phế
nội động từ
 • trở thành tàn phế
Related words
Related search result for "invalid"
Comments and discussion on the word "invalid"