Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
discharge
/dis'tʃɑ:dʤ/
Jump to user comments
danh từ
 • sự dỡ hàng, sự bốc dỡ (hàng)
 • sự nổ (súng), sự phóng ra, sự bắn ra (tên lửa, mũi tên...)
 • sự đuổi ra, sự thải hồi (người làm); sự tha, sự thả (người tù); sự cho ra, sự cho về (người bệnh); sự giải tán, sự giải ngũ (quân đội)
  • to get one's discharge
   bị đuổi ra, bị thải về
 • sự tuôn ra, sự tháo ra, sự tiết ra, sự bốc ra, sự đổ ra, sự chảy ra
 • sự chảy mủ
 • sự trả hết, sự thanh toán (nợ nần); sự làm xong, sự hoàn thành, sự thực hiên (nhiệm vụ...)
 • sự tẩy màu; thuốc tẩy màu, dung dịch tẩy màu
 • (kỹ thuật) sự phóng điện; sự tháo điện (ắc quy)
 • sự tha miễn, sự miễn trừ; (pháp lý) sự tuyên bố tha; giấy chứng nhận tha miễn, giấy chứng nhận miễn trừ
ngoại động từ
 • dỡ (hàng); dỡ hàng (tàu thuỷ...)
 • nổ (súng); phóng (tên lửa...); bắn (mũi tên...)
 • đuổi ra, thải hồi (người làm), tha, thả (người tù); cho ra, cho về (người bệnh); giải tán, giải ngũ (quân đội)
 • tuôn ra, tháo ra, tiết ra, bốc ra, đổ ra, chảy ra
  • to discharge a torrent of abuse
   tuôn ra một tràng những lời chửi rủa, chửi tới tấp
  • chimney discharges smoke
   ống lò sưởi nhả khói ra
  • wound discharges matter
   vết thương chảy mủ
  • stream discharges itself into a river
   dòng suối đổ vào sông
 • trả hết, thanh toán (nợ nần); làm xong, hoàn thành (nhiệm vụ...)
 • làm phai (màu); tẩy (vải)
 • phục quyền (người vỡ nợ)
 • (kỹ thuật) tháo điện (ắc quy)
 • (pháp lý) huỷ bỏ (bản án)
Related search result for "discharge"
Comments and discussion on the word "discharge"