Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
masquer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • che khuất, che giấu, che
  • Bouquet d'arbres qui masque une cabane
   cụm cây che khuất túp lều
  • Masquer ses projets
   che giấu dự định của mình
 • át
  • Condiments qui masquent le goût des poissons
   gia vị át vị cá
 • (từ hiếm, nghĩa ít dùng) đeo mặt nạ cho
  • Masquer un enfant
   đeo mặt nạ cho một em bé
 • (hàng hải) xoay (buồm, thuyền) cho gió đập đằng mũi
nội động từ
 • (hàng hải) bị gió đập đằng mũi
Related search result for "masquer"
Comments and discussion on the word "masquer"