Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
năm
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • an ; année
  • Năm sau
   l'année prochaine
  • Cách mạng năm 1945
   la Révolution de (l'an) 1945
 • cinq
 • cinquième
  • Canh năm
   cinquième veille
  • năm cùng tháng tận
   fin de l'année
  • năm đợi tháng chờ
   attendre longuement
  • năm hết tết đến
   fin de l'année lunaire
  • năm hơn bù năm kém
   bon an, mal an
  • năm xung tháng hạn
   période critique; climatérique
  • bộ năm
   (âm nhạc) quintette
  • chùm năm
   (âm nhạc) quintolet
  • chụm năm
   (thực vật học) quiné
  • cuộc thi năm môn
   (thể dục thể thao) pentathlon
  • gấp năm
   quintuple
  • hóa trị năm
   (hóa học) pentavalent
  • kế hoạch năm năm
   quinquennat; plan quinquennal
  • năm cha ba mẹ
   hétéroclite
  • năm châu bốn biển
   le monde entier
  • năm là
   cinquièmement
  • năm mươi
   cinquante
  • năm thì mười họa
   à de rares occasions; sporadiquement
  • quãng năm
   (âm nhạc) quinte
  • suốt năm con
   (đánh bài, đánh cờ) quinte
  • trẻ sinh năm
   quintuplés
Related search result for "năm"
Comments and discussion on the word "năm"