Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
never
/'nevə/
Jump to user comments
phó từ
 • không bao giờ, không khi nào
  • never tell a lie!
   không bao giờ được nói dối!
  • never say die!
   không bao giờ được thất vọng
  • well, I never!; I never did!
   chà!, tôi chưa bao giờ nghe (thấy) (một điều như) thế
 • không, đừng
  • he answered never a word
   nó tuyệt nhiên không đáp lại một lời
  • that will never do
   cái đó không xong đâu, cái đó không ổn đâu
  • never mind!
   không sao cả!; không hề gì!; đừng bận tâm!
  • never a one
   không một người nào, không ai
IDIOMS
 • better late than never
  • (xem) better
 • never so
  • dù là, dẫu là
   • were it never so late
    dù có muộn thế nào đi nữa
 • never too late to mend
  • muốn sửa chữa thì chả lo là muộn
Related words
Related search result for "never"
Comments and discussion on the word "never"