Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
number
/'nʌmbə/
Jump to user comments
danh từ
 • số
  • even number
   số chãn
  • old number
   số lẻ
  • broken number
   phân số
  • a great number of
   nhiều
  • issued in numbers
   xuất bản từng đoạn, làm nhiều số
  • singular number
   (ngôn ngữ học) số ít
  • plural number
   (ngôn ngữ học) số nhiều
 • đám, bọn, nhóm, toán
  • he is not of our number
   nó không ở trong bọn chúng tôi
 • sự đếm số lượng
  • without number
   không thể đếm được, hằng hà sa số
 • (số nhiều) sự hơn về số lượng, số nhiều, đa số
  • to win by numbers
   thắng vì hơn về số lượng
  • he was by numbers
   thắng vì hơn về số lượng
  • he was compelled to yield to numbers
   nó bắt buộc phải chịu thua trước số đông
 • (thơ ca) nhịp điệu
 • (số nhiều) câu thơ
 • (số nhiều) số học
  • to be good at numbers
   giỏi về số học
IDIOMS
 • to lose the number of one's mess
  • (quân sự), (từ lóng) chết
 • number one
  • (thông tục) cá nhân, bản thân
   • to look only after number one
    chỉ chăm chăm chút chút bản thân
  • (quân sự), (từ lóng) đại uý (hải quân)
 • his number goes up
  • (từ lóng) nó đã chầu trời rồi
ngoại động từ
 • đếm
  • to number the stars
   đếm sao
 • (number among, in, with) kể vào, liệt vào, tính vào
  • I number him among my friends
   tôi kể anh ta vào số bạn tôi
 • đánh số, ghi số
  • these books are numbered from one to twenty
   những quyển sách này được đánh số từ một đến hai mươi
 • lên tới, gồm có, có số dân là (tổng số)
  • we numbered twenty in all
   chúng tôi tất cả gồm có hai mươi người
  • an army numbering eighty thousand
   một đạo quân lên tới 80 000 người
  • this village numbers 5,000
   làng này có đủ số dân là 5 000
 • thọ (bao nhiêu tuổi)
  • he numbers four score years
   cụ ấy thọ tám mươi
IDIOMS
 • his years are numberef
  • anh ta cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa
Related search result for "number"
Comments and discussion on the word "number"