Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
nominal
/'nɔminl/
Jump to user comments
tính từ
 • (thuộc) tên; danh
  • nominal list
   danh sách
 • chỉ có tên; danh nghĩa; hư
  • nominal head of state
   quốc trưởng danh nghĩa
  • nominal authority
   hư quyền
 • nhỏ bé không đáng kể
  • nominal price
   giá không đáng kể, giá rất thấp (so với giá thực)
  • nominal error
   sự sai sót không đáng kể
 • (ngôn ngữ học) danh từ, như danh từ, giống danh t
Related search result for "nominal"
Comments and discussion on the word "nominal"