Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
nous
Jump to user comments
đại từ (số nhiều)
 • chúng tôi, chúng mình, chúng ta; ta
  • Vous et moi, nous sommes de vieux amis
   anh và tôi, chúng ta là những người bạn lâu năm
  • Nous sommes persuadés que
   chúng tôi (nhà văn, quan chức cao cấp, thẩm phán... tự xưng) tin chắc rằng
 • (thân mật) đằng ấy, chú mình... (ngôi thứ hai)
  • Comment! nous refusons d'obéir!
   thế nào! chú mình không vâng lời ư!
  • à nous
   của chúng tôi
  • Un ami à nous
   một người bạn của chúng tôi
  • ce que c'est que de nous !
   đời là chán thế đấy!
  • nous autres
   chúng tôi, về phần chúng tôi
danh từ giống đực
 • từ "chúng tôi" , từ "chúng mình"
  • Qu'il est touchant ce nous que tu as prononcé !
   cái từ "chúng mình" mà cậu vừa nói mới cảm động làm sao
Related search result for "nous"
Comments and discussion on the word "nous"