Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
gap
/gæp/
Jump to user comments
danh từ
 • lỗ hổng, kẽ hở
  • a gap in the hedge
   lỗ hổng ở hàng rào
 • chỗ trống, chỗ gián đoạn, chỗ thiếu sót
  • a gap in a conversation
   chỗ gián đoạn trong câu chuyện
  • a gap in one's knowledge
   chỗ thiếu sót trong kiến thức, lỗ hổng trong kiến thức
 • đèo (núi)
 • (quân sự) chỗ bị chọc thủng (trên trận tuyến)
 • (kỹ thuật) khe hở, độ hở
 • (hàng không) khoảng cách giữa hai tầng cánh (máy bay)
 • sự khác nhau lớn (giữa ý kiến...)
IDIOMS
 • to fill (stop, supply) a gap
  • lấp chỗ trống, lấp chỗ thiếu sót
Related search result for "gap"
Comments and discussion on the word "gap"