Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
ordre
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • thứ tự
  • Ordre des mots dans la phrase
   thứ tự các từ trong câu
  • Par ordre chronologique/par ordre alphabétique
   theo thứ tự thời gian/theo thứ tự ABC
 • tính ngăn nắp
  • Un homme d'ordre
   một người ngăn nắp
 • trật tự
  • Rétablir l'ordre
   lập lại trật tự
 • loại
  • Choses de même ordre
   vật cùng loại
 • (kiến trúc) thức
  • Ordre dorique
   thức đoric
 • (sinh vật học; sinh lý học) bộ
  • Ordre des coléoptères
   bộ cánh cứng (sâu bọ)
 • đoàn hội
  • Ordre des architectes
   đoàn kiến trúc sư
 • huân chương
  • Ordre du Travail
   huân chương Lao động
 • (tôn giáo) dòng
  • Ordre des franciscains
   dòng Thánh Phơ-răng-xoa
 • lệnh
  • Donner l'ordre
   ra lệnh
  • Par ordre
   theo lệnh
 • (thương nghiệp) lệnh giao dịch
 • cấp
  • Ordre d'une permutation
   (toán học) cấp của một hoán vị
 • (từ cũ, nghĩa cũ) đẳng cấp, giai cấp
  • Ordre de la noblesse
   giai cấp quý tộc
  • à l'ordre du jour
   có tính chất thời sự
  • billet à ordre
   xem billet
  • citer à l'ordre du jour
   biểu dương công trạng
  • de premier ordre
   hạng nhất
  • être sous les ordres de
   ở dưới quyền (ai)
  • jusqu'à nouvel ordre
   cho đến khi có lệnh khác
  • mettre de l'ordre
   chỉnh đốn lại
  • mot d'ordre
   xem mot
  • ordre du jour
   chương trình nghị sự
  • passer à l'ordre du jour
   thảo luận tiếp theo trong chương trình nghị sự
Related search result for "ordre"
Comments and discussion on the word "ordre"