Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
panache
/pə'næʃ/
Jump to user comments
danh từ
  • đuôi seo (chùm lông trên mũ)
  • (nghĩa bóng) sự phô trương, sự huênh hoang; điệu b
Related words
Related search result for "panache"
Comments and discussion on the word "panache"