Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
parquer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • nhốt (súc vật) vào bãi quây
 • cho (xe) vài bãi xe
 • xếp (pháo...) vào bãi
 • nhốt
  • Parquer dans un camp de concentration
   nhốt vào trại tập trung
nội động từ
 • ở trong bãi quây (súc vật)
 • xếp thành bãi (đồ quân nhu...)
Related search result for "parquer"
Comments and discussion on the word "parquer"