Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
presser
Jump to user comments
ngoại động từ
 • ép, nén; ấn; bóp, vắt
  • Presser les graines
   ép hạt
  • Presser la main
   bóp tay
  • Presser un citron
   vắt chanh
  • Presser un bouton
   bấn nút
 • dồn sát vào
  • Presser les rangs
   xếp hàng sát vào
 • truy kích, đuổi gấp
  • Presser l'ennemi
   truy kích địch
 • thúc, giục, thúc giục
  • Presser quelqu'un de partir
   giục ai ra đi
  • Presser un cheval
   thúc ngựa
  • Presser le pas
   thúc bước, rảo bước
nội động từ
 • thúc bách, cấp thiết
  • Affaire qui presse
   việc cấp thiết
Related search result for "presser"
Comments and discussion on the word "presser"