Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
quack
/kwæk/
Jump to user comments
danh từ
 • tiếng kêu cạc cạc (vịt)
nội động từ
 • kêu cạc cạc (vịt)
 • toang toác, nói quang quác
danh từ
 • lang băm
 • kẻ bất tài nhưng làm bộ giỏi giang
 • (định ngữ) (thuộc) lang băm; có tính chất lang băm
  • quack remedies
   thuốc lang băm
  • quack doctor
   lang băm
ngoại động từ
 • quảng cáo khoác lác (một vị thuốc...)
Related search result for "quack"
Comments and discussion on the word "quack"