Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
quality
/'kwɔliti/
Jump to user comments
danh từ
 • chất, phẩm chất
  • quality matters more than quantity
   chất quan trọng lượng
  • goods of good quality
   hàng hoá phẩm chất tốt
 • phẩm chất ưu tú, tính chất hảo hạng
  • to have quality
   ưu tú, hảo hạng, tốt lắm
 • đặc tính, nét đặc biệt; năng lực, tài năng
  • to give a taste of one's quality
   tỏ rõ năng lực của mình, cho thấy tài năng của mình
 • đức tính, tính tốt
  • to have many good qualities
   có nhiều đức tính tốt
 • loại, hạng
  • the best quality of cigar
   loại xì gà ngon nhất
  • a poor quality of cloth
   loại vải tồi
 • (từ cổ,nghĩa cổ), khuộc quiềm 6 lưu, tầng lớp trên
  • people of quality; the quality
   những người thuộc tầng lớp trên
 • (vật lý) âm sắc, màu âm
Related search result for "quality"
Comments and discussion on the word "quality"