Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
character
/'kæriktə/
Jump to user comments
danh từ
 • tính nết, tính cách; cá tính
 • đặc tính, đặc điểm; nét đặc sắc
  • work that locks character
   tác phẩm không có gì đặc sắc
 • chí khí, nghị lực
  • a man of character
   người có chí khí
 • nhân vật
  • the characters in a novel
   những nhân vật trong một quyển tiểu thuyết
  • a public character
   nhân vật nổi tiếng
 • người lập dị
  • character actor
   diễn viên chuyên đóng vai lập dị
 • tên tuổi, danh tiếng, tiếng
  • to have an excellent character for honesty
   nổi tiếng về chân thật
 • giấy chứng nhận (về năng lực, đạo đức...)
  • a good character
   giấy chứng nhận tốt
 • chữ; nét chữ (của ai)
  • books in chinese character
   sách chữ Trung quốc
IDIOMS
 • in (out of) character
  • hợp (không hợp) với tính chất của diễn viên (vai kịch); hợp (không hợp) với đặc tính của ai
Related search result for "character"
Comments and discussion on the word "character"