Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
quarrel
/'kwɔrəl/
Jump to user comments
danh từ
 • sự câi nhau; sự gây chuyện, sự sinh sự; mối tranh chấp
  • to pick (seek) a quarrel with somebody
   gây chuyện cãi nhau với ai
 • mối bất hoà
 • cớ để phàn nàn, cớ để rầy rà
  • to have no quarrel against (with) somebody
   không có gì đáng phàn nàn về ai
IDIOMS
 • to espouse somebody's quarrel
 • to fight somebody's quarrel for him
  • đứng ra bênh vực người nào
 • to fasten quarrel upon somwbody
  • (xem) fasten
 • to fight in a good quarrel
  • đấu tranh cho lẽ phải, đấu tranh cho chính nghĩa
 • to find quarrel in a straw
  • hay bẻ hoẹ, hay bới bèo ra bọ
 • to make up a quarrel
  • giải hoà, hoà giải một mối bất hoà
nội động từ
 • cãi nhau
  • to quarrel with somebody about (for) something
   câi nhau với ai về vấn đề gì
 • bất hoà, giận nhau
 • (+ with) đỗ lỗi, chê, phàn nàn
IDIOMS
 • a bad workman quarrel with his tools
  • (tục ngữ) vụng múa chê đất lệch
 • to quarrel with one's brerad and butter
  • bỏ nghề đã nuôi sống mình; đi ngược lại với quyền lợi của chính mình
Related words
Related search result for "quarrel"
Comments and discussion on the word "quarrel"