Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
row
/rou/
Jump to user comments
danh từ
 • hàng, dây
  • a row of trees
   một hàng cây
  • to sit in a row
   ngồi thành hàng
 • dãy nhà phố
 • hàng ghế (trong rạp hát...)
  • in the front row
   ở hàng ghế đầu
 • hàng cây, luống (trong vườn)
IDIOMS
 • a hard row to hoe
  • việc rất khó làm ((từ Mỹ,nghĩa Mỹ)) một việc hắc búa
 • it does not amount to a row of beans (pins)
  • không đáng một trinh
 • to hoe a big row
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm một công việc lớn, làm một công việc quan trọng
 • to hoe one's [own] row
  • tự cáng đáng lấy công việc của mình, làm việc không có sự giúp đỡ
 • a new row to hoe
  • một công việc mới
danh từ
 • cuộc đi chơi thuyền
  • to go for a row on the river
   đi chơi thuyền trên sông
 • sự chèo thuyền
ngoại động từ
 • chèo (thuyền), chèo thuyền chở (hành khách qua sông...)
  • to row someone across the river
   chèo thuyền chở ai sang sông
 • chèo đua với (ai)
 • được trang bị (bao nhiêu) mái chèo
  • a boat rowing eight oars
   một cái thuyền được trang bị tám mái chèo
nội động từ
 • chèo thuyền
 • ở vị trí (nào) trong một đội bơi thuyền
  • to row 5 in the crerw
   ở vị trí thứ 5 trong đội bơi thuyền
  • to row stroke in the crew
   là người đứng lái trong đội bơi thuyền
IDIOMS
 • to row down
  • chèo vượt lên trên (ai, trong một cuộc bơi thuyền)
 • to row out
  • bắt chèo đến mệt nhoài
 • to row over
  • bỏ xa một cách dễ dàng (trong cuộc bơi thuyền)
 • to row against the flood (wind)
  • làm việc gì trong hoàn cảnh có nhiều trở ngại chống đối
 • to row dry
  • chèo khan, đưa đẩy mái chèo nhưng không chạm vào nước
danh từ
 • (thông tục) sự om sòm, sự huyên náo
  • to kick up (make) a row
   làm om lên
  • what's the row?
   việc gì mà om lên thế?
 • cuộc câi lộn; cuộc đánh lộn
  • to have a row with someone
   đánh lộn với ai
 • sự khiển trách, sự quở trách, sự mắng mỏ
  • to get into a row
   bị khiển trách
ngoại động từ
 • khiển trách, quở trách, mắng mỏ (ai)
nội động từ
 • làm om sòm
 • câi nhau om sòm; đánh lộn (với ai...)
  • to row with someone
   câi nhau om sòm với ai; đánh lộn với ai
Related words
Related search result for "row"
Comments and discussion on the word "row"