Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
scrap
/skræp/
Jump to user comments
danh từ
 • mảnh nhỏ, mảnh rời
 • (số nhiều) đầu thừa đuôi thẹo, mấu thừa
 • đoạn cắt, ảnh cắt (cắt ở báo để đóng thành tập)
 • kim loại vụn; phế liệu
 • tóp mỡ, bã cá (để ép hết dầu)
ngoại động từ
 • đập vụn ra
 • thải ra, loại ra, bỏ đi
danh từ
 • (từ lóng) cuộc ẩu đả, cuộc đánh nhau
  • to hose a bit of a scrap with somebody
   ẩu đả với ai
nội động từ
 • (từ lóng) ẩu đả, đánh nhau
Related search result for "scrap"
Comments and discussion on the word "scrap"