Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
queen
/kwi:n/
Jump to user comments
danh từ
 • nữ hoàng, bà hoàng, bà chúa ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • the Queen of England
   nữ hoàng Anh
  • the rose is the queen of flowers
   hoa hồng là chúa các loài hoa
  • Venice the queen of the Adriatic
   Vơ-ni-dơ thành phố đứng đầu vùng biển A-đri-a-tich
 • vợ vua, hoàng hậu
 • (đánh bài) quân Q
 • (đánh cờ) quân đam
 • con ong chúa; con kiến chúa
  • the queen bee
   con ong chúa
IDIOMS
 • Queen Anne is dead!
  • người ta đã biết tỏng đi rồi, bây giờ mới nói!
 • queen of hearts
  • cô gái đẹp, người đàn bà đẹp
ngoại động từ
 • chọn làm hoàng hậu; chọn làm nữ hoàng
 • (đánh cờ) nâng (quân thường) thành quân đam
IDIOMS
 • to queen it
  • làm như bà chúa
Related search result for "queen"
Comments and discussion on the word "queen"