Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
rabais
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự bớt giá, sự hạ giá
  • Vendre au rabais
   bán hạ giá
 • (thủy lợi) sự rút nước (sau cơn lũ)
  • maison de rabais
   nhà hàng bán hạ giá
  • travail au rabais
   (thân mật) công việc trả rẻ tiền
Related search result for "rabais"
Comments and discussion on the word "rabais"