Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
radio
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • rađiô, vô tuyến
  • Ici, Radio de la Voix du Vietnam, émise de Hanoi sur les longueurs d'onde de...
   đây là Đài Tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội trên các làn sóng.......
 • viết tắt của radiodiffusion, radiotélégraphie, radiotéléphonie, radiographie
 • (thân mật) máy thu thanh
  • Avoir une radio
   có một máy thu thanh
danh từ giống đực
 • viết tắt của radiogramme
 • radiotélégraphiste, radiotéléphoniste
Related search result for "radio"
Comments and discussion on the word "radio"