Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
raide
Jump to user comments
tính từ
 • cứng đờ
  • Jambes raides
   cẳng cứng đờ
  • Cheveux raides
   tóc cứng đờ
 • dốc đứng
  • Pente raide
   sườn dốc đứng
  • Escalier raide
   cầu thang dốc đứng
 • căng
  • Corde raide
   dây căng
 • cứng nhắc, cứng rắn
  • Attitude raide
   thái độ cứng nhắc
  • Caractère raide
   tính cứng rắn
 • (thân mật) kỳ quặc, khó tin; khó chịu
  • Argument raide
   lý lẽ kỳ quặc
  • C'est possible, mais c'est raide
   có thể lắm nhưng khó tin
 • (thông tục) say khướt
 • (thông tục) kiết quá, không một xu dính túi
phó từ
 • dốc đứng
  • Sentier qui grimpe raide
   lối mòn dốc đứng
 • mạnh
  • Frapper raide la balle
   đánh mạnh quả bóng
 • ngay, tươi
  • Tomber raide mort
   ngã xuống chết tươi
  • mener quelqu'un un peu raide
   đối xử hơi tàn tệ với ai
  • raide comme balle
   (thông tục) rất mạnh
danh từ giống đực
 • (thú y học) chứng cứng đờ chân (của cừu non)
Related words
Related search result for "raide"
Comments and discussion on the word "raide"