Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
rat
Jump to user comments
{{rat}}
danh từ giống đực
 • chuột
  • Rat d'égout
   chuột cống
  • Rat noir
   chuột nhà
 • (thân mật) kẻ hà tiện
 • (thân mật) con chuột nhỏ (tiếng âu yếm)
  • Viens ici, mon petit rat
   con chuột nhỏ của tôi, lại đây
 • học sinh lớp múa (ở Viện nhạc kịch Pa-ri) (cũng petit rat de l'Opéra)
  • à bon chat, bon rat
   xem chat
  • être fait comme un rat
   bị mắc bẫy, bị lừa
  • être gueux comme un rat
   nghèo xơ xác
  • face de rat
   đồ mặt chuột
  • rat de bibliothèque
   xem bibliothèque
  • rat de cave
   cuộn ruột gà (bấc tẩm sáp để thắp mà soi đường vào hầm rượu...)
  • rat d'eau
   chuột đồng
  • rat d'église
   kẻ sùng đạo
  • rat d'hôtel
   kẻ trộm ở khách sạn
  • rat musqué
   chuột hải ly
  • rat sauteur
   chuột nhảy
Related search result for "rat"
Comments and discussion on the word "rat"