Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
recast
/'ri:'kɑ:st/
Jump to user comments
danh từ
 • sự đúc lại (một khẩu pháo...); vật đúc lại
 • sự viết lại (một chương)
 • sự tính lại (một cột số) số tính lại
 • (sân khấu) sự phân lại vai (trong một vở kịch); các vai phân lại
ngoại động từ recast
 • đúc lại
  • to recast a gun
   đúc lại một khẩu pháo
 • viết lại
  • to recast a chapter
   viết lại một chương
 • tỉnh lại
  • to recast a column of figures
   tính lại, (cộng lại) một cột số
 • phân lại vai
  • to recast a play
   phân lại vai trong một vở kịch
Related words
Related search result for "recast"
Comments and discussion on the word "recast"