Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
recede
/ri'si:d/
Jump to user comments
nội động từ
 • lùi lại, lùi xa dần
  • to recede a few paces
   lùi lại một vài bước
 • rút xuống (thuỷ triều...)
  • the tide recedes
   thuỷ triều rút xuống
 • (quân sự) rút đi, rút lui
 • hớt ra sáu (trán)
 • rút lui (ý kiến)
  • to recede from an opinion
   rút lui ý kiến
 • sụt giá (cổ phần...); giảm sút (sản xuất...)
IDIOMS
 • to recede into the background
  • lùi về phía sau
  • lui vào hậu trường
  • (nghĩa bóng) lu mờ đi
Related search result for "recede"
Comments and discussion on the word "recede"