Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
distinguish
/dis'tiɳgwiʃ/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • phân biệt
  • to distinguish one thing from another
   phân biệt vật này với vật khác
 • nghe ra, nhận ra
  • to distinguish someone among the crowd
   nhận ra ai giữa đám đông
 • (+ into) chia thành, xếp thành (loại...)
  • to distinguish men into classes
   chia con người ra thành gia cấp
  • to distinguish oneself
   tự làm nổi bật, làm cho người ta chú ý
nội động từ
 • (+ between) phân biệt, nhận định sự khác nhau (giữa...)
Related search result for "distinguish"
Comments and discussion on the word "distinguish"