Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
reculer
Jump to user comments
nội động từ
 • lùi, lui, thụt lùi.
  • Reculer d'un pas
   lùi một bước
  • l'épidémie a reculé
   dịch tễ đã lui.
 • lùi bước, lùi lại.
  • Il n'est plus possible de reculer
   không lùi lại được nữa
  • reculer devant une difficulté
   lùi bước trước khó khăn.
ngoại động từ
 • lùi.
  • Reculez un peu votre chaise
   lùi cái ghế của một anh tí
  • reculer le paiement d'une indemnité
   lùi việc trả phụ cấp.
 • lùi xa ra.
  • Reculer un mur
   lùi bức tường xa ra.
Related search result for "reculer"
Comments and discussion on the word "reculer"