Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
regular
/'rəgjulə/
Jump to user comments
tính từ
 • đều đều, không thay đổi; thường lệ
  • regular pulse
   mạch đập đều đều
  • a regular day for payment
   ngày trả lương theo thường lệ
  • a regular customer
   khách hàng thường xuyên
 • cân đối, đều, đều đặn
  • regular features
   những nét cân đối đều đặn
  • regular polygone
   (toán học) đa giác đều
 • trong biên chế
  • a regular official
   nhân viên trong biên chế
  • a regular doctor
   bác sĩ đã được công nhận chính thức
 • chuyên nghiệp
  • to have no regular profession
   không có nghề chuyên nghiệp
 • chính quy
  • regular function
   (toán học) hàm chính quy
  • regular army
   quân chính quy
 • hợp thức; (ngôn ngữ học) có (theo đúng) quy tắc
  • a regular verb
   động từ quy tắc
 • quy củ, đúng mực, đúng giờ giấc
  • to lead a regular life
   sống quy củ
  • regular people
   những người sống theo đúng giờ giấc
 • (thông tục) đúng, thật, thật sự, hoàn toàn, không còn nghi ngờ gì nữa
  • a regular guy (fellow)
   (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) một anh chàng hoàn toàn (không chê vào đâu được)
 • (tôn giáo) ở tu viện, tu đạo
danh từ
 • quân chính quy
 • (thông tục) khách hàng quen
 • (thông tục) nhân viên thường xuyên, nhân viên trong biên chế chính thức
Related search result for "regular"
Comments and discussion on the word "regular"