Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
steady
/'stedi/
Jump to user comments
tính từ
 • vững, vững chắc, vững vàng
  • steady as a rock
   vững như bàn thạch
 • điều đặn, đều đều
  • to go at a steady pace
   đi đều bước
  • to require a steady light
   cần ánh sáng đều
  • a steady rise in prices
   giá cả cứ lên đều đều
  • a steady gaze
   cái nhìn chằm chằm không rời
 • kiên định, không thay đổi
  • to be steady in one's principles
   kiên định trong nguyên tắc
 • vững vàng, bình tĩnh, điềm tĩnh
  • steady nerves
   tinh thần vững vàng, cân não vững vàng
 • đứng đắn, chính chắn
IDIOMS
 • steady!
  • hãy bình tĩnh!, không nên vội vã!
 • steady on!
  • thôi! dừng lại!
 • keep her steady!
  • (hàng hải) hãy giữ hướng đầu tàu!, không đổi hướng đầu tàu!
ngoại động từ
 • làm cho vững, làm cho vững chắc, làm cho vững vàng
  • to steady a table
   chêm bàn cho vững
 • làm cho kiên định
  • hatred will steady him
   lòng căm thù sẽ làm cho anh ta kiên định
nội động từ
 • trở nên vững vàng, trở nên vững chắc
 • trở nên kiên định
danh từ
 • (kỹ thuật) bệ bỡ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) người yêu chính thức
Related search result for "steady"
Comments and discussion on the word "steady"