Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
fixture
/'fikstʃə/
Jump to user comments
danh từ
 • vật cố định, đồ đạc đặt ở chỗ cố định
 • (số nhiều) (pháp lý) đồ đạc cố định (về mặt pháp lý coi như thuộc hẳn về một toà nhà nào)
  • all the looking-glasses in the house are fixtures
   tất cả những tấm gương trong toà nhà đều là những đồ đạc cố định
 • (thông tục) người ở lì mãi một chỗ; người ở lì mãi một chức vụ
  • he seems to be a fixture
   nó hình như muốn lì ra đó
 • (thể dục,thể thao) cuộc đấu, cuộc thi; ngày đấu, ngày thi
Related search result for "fixture"
Comments and discussion on the word "fixture"