Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
even
/'i:vən/
Jump to user comments
danh từ (thơ ca)
 • chiều, chiều hôm
tính từ
 • bằng phẳng
 • ngang bằng, ngang
 • (pháp lý); (thương nghiệp) cùng
  • of even date
   cùng ngày
 • điềm đạm, bình thản
  • an even temper
   tính khí điềm đạm
 • chẵn (số)
 • đều, đều đều, đều đặn
  • an even tempo
   nhịp độ đều đều
  • an even pace
   bước đi đều đều
 • đúng
  • an even mile
   một dặm đúng
 • công bằng
  • an even exchange
   sự đổi chác công bằng
IDIOMS
 • to be (get) even with someone
  • trả thù ai, trả đũa ai
 • to break even
  • (từ lóng) hoà vốn, không được thua
phó từ
 • ngay cả, ngay
  • to doubt even the truth
   nghi ngờ ngay cả sự thật
 • lại còn, còn
  • this is even better
   cái này lại còn tốt hơn
 • (từ cổ,nghĩa cổ) không hơn không kém, đúng
IDIOMS
 • even if; even though
  • ngay cho là, dù là
 • even now; even then
  • mặc dù thế
 • even so
  • ngay có đúng như thế, dù có đúng như thế thì
   • there deen to be shortcoming in the book, even so it's a good one
    sách có thể có nhược điểm, nhưng dù có đúng như thế thì cũng vẫn là quyển sách tốt
ngoại động từ
 • san bằng, làm phẳng
 • làm cho ngang, làm bằng
  • to even up
   làm thăng bằng
 • bằng (ai), sánh được với (ai), ngang với (ai)
IDIOMS
 • to even up on somebody
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thanh toán với ai ((nghĩa bóng))
  • trả miếng ai, trả đũa ai
Comments and discussion on the word "even"