Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
remember
/ri'membə/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • nhớ; nhớ lại, ghi nhớ
  • I remember seeing her somewhere
   tôi nhớ đã gặp cô ta ở đâu
  • he tried to remember the name
   anh ta cố nhớ lại cái tên đó
  • words and expression to be remembered
   từ và thành ngữ cần phải ghi nhớ
 • nhớ thưởng tiền, nhớ cho tiền
  • to remember a child on his birthday
   nhớ tặng quà cho một em nhỏ vào ngày sinh của em
 • gửi lời chào
  • please remember me to your sister
   làm ơn cho tôi gửi lời thăn chị anh
 • nhớ cầu nguyện (cho ai...)
IDIOMS
 • to remember oneself
  • tỉnh lại, trấn tĩnh lại
  • sự nghĩ lại, sực nhớ lại
Related search result for "remember"
Comments and discussion on the word "remember"