Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
remise
Jump to user comments
tính từ giống cái
 • xem remis
danh từ giống cái
 • sự đặt lại, sự để lại
  • La remise en place d'un livre
   sự đặt quyển sách vào lại chỗ cũ
 • sự giao, sự trao, sự giao nộp
  • Remise d'une lettre
   sự chuyển giao bức thư
  • Remise des prix
   sự trao phần thưởng
 • sự bớt giá, tiền chiết giá
  • Remise consentie à une collectivité
   tiền chiết giá cho một tập thể
 • sự miễn, sự xoá
  • Remise d'une amende
   sự miễn phạt
  • Remise de dette
   sự xoá nợ
 • sự hoãn lại
 • chỗ ẩn nấp (của con vật bị săn)
 • nhà để xe; lán để dụng cụ (của người làm vườn...)
  • voiture de grande remise
   xe cho thuê khoán (cả ngày, cả tháng, cả năm..)
Related search result for "remise"
Comments and discussion on the word "remise"