Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
repulse
/ri'pʌls/
Jump to user comments
danh từ
 • (quân sự) sự đẩy lùi (một cuộc tấn công)
  • to inflict a repulse
   đẩy lùi (cuộc tấn công)
  • to meet with (suffer) a repulse
   bị đẩy lùi
 • sự từ chối, sự cự tuyệt
ngoại động từ
 • (quân sự) đánh lui, đẩy lùi
  • to repulse an attack
   đánh lui một cuộc tấn công
 • đánh bại (ai) trong cuộc bút chiến, đánh bại (ai) trong cuộc tranh luận
 • từ chối, cự tuyệt
  • to repulse a request
   từ chối một lời yêu cầu
  • to repulse someone's friendly advances
   cự tuyệt sự làm thân của ai
Related search result for "repulse"
Comments and discussion on the word "repulse"