Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
pull
/pul/
Jump to user comments
danh từ
 • sự lôi, sự kéo, sự giật; cái kéo, cái giật
  • to give a pull at the belt
   giật chuông một cái
 • sự kéo, sức đẩy, sự hút
  • pull of a magnet
   sức hút của nam châm
 • nút kéo, nút giật (ngăn kéo, chuông...)
  • drawer pull
   nút kéo của một ngăn bàn
 • sự chèo thuyền, sự gắng chèo (thuyền); cú bơi chèo
  • to go for a pull on the river
   đi chơi chèo thuyền trên sông
 • hớp, hơi (uống rượu, hút thuốc...)
  • to have a pull at a cigarette
   hút một hơi thuốc lá
 • sự gắng sức, sự cố gắng liên tục
  • a pull to the top of the mountain
   sự cố gắng trèo lên đỉnh núi
 • sự ghìm (ngựa không cho thắng, trong cuộc đua ngựa)
 • (thể dục,thể thao) cú tay bóng sang trái (đánh crickê, gôn...)
 • (từ lóng) thế hơn, thế lợi
  • to have the pull of somebody
   được thế lợi hơn ai
 • (nghĩa bóng) thân thế, thế lực
 • (ngành in) bản in thử đầu tiên
ngoại động từ
 • lôi, kéo, giật
  • to pull the cart
   kéo xe bò
  • to pull the bell
   giật chuông
  • to pull someone by the sleeve
   kéo tay áo ai
  • to pull someone's ear; to pull someone by the ear
   bẹo tai ai
  • to pull on one's stocking
   kéo bít tất lên
  • to pull one's cap over one's ears
   kéo mũ chụp xuống tai
 • ((thường) + up) nhổ (răng...)
 • ngắt, hái (hoa...)
 • xé toạc ra, căng đến rách ra
  • to pull the seam of a dress
   xé toạc đường khâu của chiếc áo
  • to pull one's muscle
   duỗi căng bắp thịt đến sái ra
 • lôi kéo, tranh thủ, thu hút (khách hàng, sự ủng hộ...)
 • chèo (thuyền), được chèo bằng
  • this boat pulls four oars
   thuyền này được chèo bằng bốn mái chèo
 • cố gắng làm, gắng sức làm
  • to pull up hill
   gắng sức trèo lên đồi
 • (thông tục) ghìm (ngựa không cho thắng, trong cuộc đua); cố ý kìm sức lại
  • to pull one's punches
   kìm lại không đấm hết sức (đấu quyền anh); không đấm được hết sức ((nghĩa bóng)) chỉ trích dè dặt
 • (thể dục,thể thao) tạt (quả bóng) sang trái (chơi crickê, gôn...)
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) moi ruột (chim, gà...)
 • (thông tục) làm, thi hành
  • to pull a raid
   làm một cuộc bố ráp
 • (từ lóng) bắt (ai); mở một cuộc bố ráp ở (nơi nào)
 • (ngành in) in (một bản in thử) (ở máy in tay)
nội động từ
 • ((thường) + at) lôi, kéo, giật, cố kéo
  • to pull at something
   kéo cái gì
  • the horse pulls well
   con ngựa kéo tốt
 • uống một hơi, hút một hơi (rượu, thuốc lá...)
 • (thể dục,thể thao) tạt bóng sang trái (crickê, gôn)
 • có ảnh hưởng đối với, có tác dụng đối với
  • opinions that pull with the public
   những ý kiến có ảnh hưởng đối với quần chúng
IDIOMS
 • to pull about
  • lôi đi kéo lại, giằng co
  • ngược đãi
 • to pull apart
  • xé toạc ra
  • chê bai, chỉ trích, đả kích tơi bời
 • to pull down
  • kéo xuống, lật đổ, phá đổ (một ngôi nhà...)
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hạ bệ; làm nhục
  • làm giảm (sức khoẻ...); giảm (giá...), làm chán nản
 • to pull for
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) tích cực, ủng hộ, cổ vũ, động viên
  • hy vọng ở sự thành công của
 • to pull in
  • kéo về, lôi vào, kéo vào
  • vào ga (xe lửa)
  • (từ lóng) bắt
 • to pull off
  • kéo bật ra, nhổ bật ra
  • thắng (cuộc đấu), đoạt giải
  • đi xa khỏi
   • the boat pulled off from the shore
    con thuyền ra xa bờ
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) thực hiện, làm xong, làm trọn
 • to pull out
  • kéo ra, lôi ra
   • the drawer won't pull out
    ngăn kéo không kéo ra được
  • nhổ ra (răng)
  • bơi chèo ra, chèo ra
  • ra khỏi ga (xe lửa)
  • rút ra (quân đội); rút khỏi (một hiệp ước...)
  • (hàng không) lấy lại thăng bằng sau khi bổ nhào (máy bay)
 • to pull over
  • kéo sụp xuống; kéo (áo nịt...) qua đầu
  • lôi kéo về phía mình
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) lái về phía bờ đường
 • to pull round
  • bình phục, phục hồi sức khoẻ (sau khi ốm)
  • chữa khỏi
   • the doctors tried in vain to pull him round
    các bác sĩ đã cố gắng hết sức mà không chữa khỏi được cho anh ta
 • to pull through
  • qua khỏi được (cơn ốm); thoát khỏi được; xoay sở được thoát (cảnh khó khăn); làm cho qua khỏi được (cơn ốm, cảnh khó khăn...)
 • to pull together
  • hoà hợp với nhau, ăn ý với nhau
   • to pull oneself together
    lấy lại can đảm; bình tĩnh lại, tỉnh trí lại
 • to pull up
  • nhổ lên, lôi lên, kéo lên
  • dừng lại; làm dừng lại
  • la mắng, quở trách
  • ghìm mình lại, nén mình lại
  • vượt lên trước (trong cuộc đua...)
  • (từ lóng) bắt
 • to be pulled
  • suy nhược
  • chán nản
 • to pull caps (wigs)
  • câi nhau, đánh nhau
 • pull devil!, pull baker!
  • (xem) baker
 • to pull a face
 • to pull faces
  • nhăn mặt
 • to pull a long face
  • (xem) face
 • to pull someone's leg
  • (xem) leg
 • to pull someone's nose
 • to pull someone by the nose
  • chửi xỏ ai; làm mất thể siện của ai
 • to pull a good oar
  • là tay chèo giỏi, là tay bơi thuyền giỏi
 • to pull out of the fire
  • cứu vân được tình thế vào lúc nguy ngập
 • to pull the strings (ropes, wires)
  • giật dây (bóng)
 • to pull one's weight
  • (xem) weight
Related search result for "pull"
Comments and discussion on the word "pull"