Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
scramble
/'skræmbl/
Jump to user comments
danh từ
 • sự bò, sự toài, sự trườn (trên miếng đất mấp mô)
 • cuộc thi mô tô, cuộc thử mô tô (trên bãi đất mấp mô)
 • sự tranh cướp, sự tranh giành ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • the scramble for office
   sự tranh giành chức vị
nội động từ
 • bò, toài, trườn (trên đất mấp mô)
 • tranh cướp, tranh giành ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • to scramble for a living
   tranh giành để kiếm sống
 • (hàng không) cất cánh
ngoại động từ
 • tung ném (tiền để trẻ con tranh nhau)
 • bác (trứng)
 • đổi tần số (ở rađiô...) để không ai nghe trộm được
 • (kỹ thuật) chất đống lộn bậy; trộn hỗn độn
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), ((thường) + up) thu nhặt linh tinh, thu thập không có phương pháp
Related search result for "scramble"
Comments and discussion on the word "scramble"